Golftrade Logo

Live Score

RSH SIGNATURE
ROYAL REALTORS
TEAMS
# PLAYER NAMES UPDATED SCORE VS PLAYER NAMES UPDATED SCORE
Game 1 A . M WAHI
C. V. MURALIDHAR
VS GEETIKA AHUJA
VICKY KAPOOR
WON 6 & 5
Game 2 ARYA VARDHAN GUPTA
AJIT S. JAWANDA
VS RAJVIR RANDHAWA
NIKHILESH GARG
WON 2 UP
Game 3 S. TREHAN
SAVINDAR SINGH
WON 2 & 1 VS AKSHAY PASARI
SHIVAM PASARI
Game 4 Dr. VENKATESH
BIRESH PAUL
VS PAWAN AGARWAL
SHAURYA KAJARIA
WON 1 UP
Game 5 HARI SHARMA
INDEVAR PANDEY
VS NILANJAN SARKAR
ANKIT JELOKA
WON 5 & 3
Game 6 CAPT. S. CHAKRABORTY
SUBRATO LAHIRI
VS PRATEEK BANSAL
KAUSHAL BAGRODIA
WON 6 & 4
REGEM REGUM
SKIPPER EAGLES
TEAMS
# PLAYER NAMES UPDATED SCORE VS PLAYER NAMES UPDATED SCORE
Game 1 MUKESH KAPOOR
RATUL SOOD
WON 6 & 5 VS JAI KEJRIWAL
ARUP MOOKERJEE
Game 2 PAWAN GHAI
RAJESH SINGHANIA
ALL SQR AFTER 18 VS ADITYA BANSAL
NEERAJ BAJAJ
ALL SQR AFTER 18
Game 3 AMIT DAGA
RAJ PATODIA
VS V. DALMIA
I . R SINGH
WON 5 & 4
Game 4 INDRAJIT RAY
ARJUN MALIK
VS P . JALAN
K . DAMANI
WON 2 & 1
Game 5 G. UPADHYAY
YASHWANT GOENKA
ALL SQR AFTER 18 VS A. SINGHANIA
A. NUNDY
ALL SQR AFTER 18
Game 6 NILESH JATIA
ISHAN BAJORIA
VS A . DAS
R . GHOSH
WON 2 UP